A A A

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI

W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

 

§1

Definicje

 Ilekroć w niniejszym regulaminie będzie zwrot:

1. KOMPLEKS - rozumie się przez to cały obiekt Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. (budynek wraz z parkingiem) zarządzany przez Gminę i Miasto w Sokołowie Małopolskim.

2. OBIEKT - rozumie się przez to strefy opisane w pkt. 3 – 9 niniejszej definicji.

3. HALA BASENOWA - rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające basen sportowy, basen rekreacyjny, wannę z hydromasażem, zjeżdżalnię, brodzik oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami.

4. BASEN SPORTOWY - rozumie się przez to nieckę basenową o wymiarach 25m x 12,5m , głębokości od 1,2m – 1,8m podzieloną na 6 torów pływackich, przy każdym z torów znajduje się słupek do skoków, zwane także strefą dla umiejących pływać.

5. BASEN REKREACYJNY - rozumie się przez to nieckę basenową o wymiarach 12,5m x 8,5m i głębokości od 0,90 m do 1,20m z częścią do nauki pływania z gejzerem podwodnym 2 dyszami masażu karku ( szeroka i wąska )częścią łączącą hamownię od zjeżdżalni i 4 dyszami hydromasażu ciała; zwanym też strefą dla nieumiejących pływać.

6. ZJEŻDŻALNIA - rozumie się przez to urządzenie do zjazdów działające na zasadzie równi pochyłej z wielokondygnacyjną klatką schodową i miejscem zwanym hamownią.

7. BLOK ODNOWY - rozumie się przez to pomieszczenie, w którym zlokalizowano saunę suchą i mokrą, korytarz z dojściem do toalety i natrysków.

8. ZAPLECZE SANITARNE - rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia (poza hala basenową) z których korzystają klienci po przejściu przez bramkę wejściową. Do nich należy : korytarz, szatnie, przebieralnie, natryski i toalety damskie i męskie.

9. STREFA MOKRA - rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia wymienione w § 1 pkt. 3-8.

10. PASKI - rozumie się przez to pasek kodujący elektronicznego systemu obsługi klienta wydawany w kasie obiektu, służący do rozliczania czasu pobytu w poszczególnych strefach płatnych oraz otwieranie szafek w szatniach damskich, męskich, rodzinna i N.P.S.

 

§2

Przepisy ogólne

 1. Kompleks jest własnością Gminy i Miasta Sokołów Małopolskim

2. Dokonanie opłaty za pobyt w obiekcie oraz pobranie paska jest traktowane, jako potwierdzeniem zapoznania się , akceptację i bezwzględnym przestrzeganiem zapisów regulaminów obowiązujących na całym kompleksie.

3. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00 ,w soboty i niedziele od godz. 7.00 do 22.00. Klienci zobowiązani są do opuszczenia hali basenowej o godz. 21.45 bez względu na to, o której godzinie zakupili bilet wstępu – i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia.

 

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

5. Faktury za usługi świadczone przez obiekt można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu w kasie obiektu, do 3 miesięcy od daty sprzedaży usługi – na podstawie paragonu.

6. W obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.

7. Na terenie kompleksu działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisami, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów.

8. Nagrania z kamer mogą służyć zgodnie z prawem:

a. do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków

b. jako materiał dowodowy do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do klientów, którzy nie stosują się do przepisów regulaminów wewnętrznych obiektu

c. jako materiał dowodowy w każdym zdarzeniu mającym miejsce w obiekcie

9. Dostęp do nagrań ma tylko Policja, kierownictwo obiektu lub inne organy administracyjne.

10. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie określają odrębne regulaminy umieszczone w ich pobliżu. Regulaminy są dostępne także na stronie internetowej obiektu www.basen.sokolow-mlp.pl oraz na Facebook obiektu

11. Osoby korzystające z obiektu w szczególności zobowiązane są do:

a. stosowania się do wszelkich znaków informacyjnych znajdujących się na terenie obiektu

b. zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i ratowników

c. dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych.

d. użytkowania sprzętu z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności

e. bezzwłocznie informowania służb ratowniczych lub innych pracowników obiektu o zaistniałym wypadku lub innych zaistniałych zdarzeniach , mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie

12. Kierownictwo obiektu nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w każdym czasie w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji lub napraw awarii. Każdą taką sytuację , kierownictwo obiektu zgłasza klientom poprzez ogłoszenie w kasie lub na stronie internetowej obiektu.

13. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie prawo do rezerwacji obiektu lub jego części na zawody pływackie, inne imprezy sportowe, lub przez indywidualnych klientów czy stowarzyszenia.

14. Za bezpieczeństwo podczas zawodów oraz innych imprez sportowych odpowiedzialność ponosi ich organizator.

 

§3

Korzystanie z obiektu

 1. Z obiektu mogą korzystać osoby indywidualne i grupy zorganizowane (według wcześniej ustalonych terminów). 2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp do obiektu ze względu na dużą ilość osób w nim przebywających. 3. Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu i harmonogramu wejść.

4. DZIECI DO UKOŃCZENIA 5 ROKU ŻYCIA – 1 ZŁ/POBYT, DZIECI DO LAT 7 MOGĄ WEJŚĆ I KORZYSTAĆ Z OBIEKTU TYLKO POD OPIEKĄ I NADZOREM OSÓB PEŁNOLETNICH, KTÓRYCH TO OBOWIĄZUJE WYKUPIENIE BILETU WSTĘPU, w przypadkach spornych, klient zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty dotyczące wieku dzieci. Jeśli dokument nie zostanie przedstawiony na prośbę obsługi, cena biletu zostanie naliczona wedle obowiązującej stawki.

5. Wchodzący do obiektu zobowiązani są do korzystania z szatni w holu głównym i pozostawiania tam okryć oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe typu klapki, w których należy obowiązkowo chodzić w strefie mokrej, od momentu przekroczenia bramki przy kasie.

6. Pasek pobierany jest w kasie po wykupieniu biletu wstępu i zwracany zaraz do okienka kasowego po opuszczeniu strefy mokrej. Wykorzystywanie paska w inny sposób będzie traktowane jako złamanie regulaminów i taka osoba, zostanie pociągnięta do opłaty karnej w wysokości 50zł.

7. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu w hali basenowej ( bilet jednorazowy ) pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. Po przekroczeniu czasu podstawowego 60 minut dopłaty naliczane są wg cennika. Zdanie paska w kasie jest równoznaczne z rozliczeniem się i opuszczeniem strefy mokrej obiektu.

8. Opłata za czas pobytu w bloku odnowy rozpoczyna się po odczytaniu paska na czytniku bramki obrotowej wejściowej, a zakończa naliczanie czasu w chwili przystawienia paska do czytnika bramki wyjściowej w pomieszczeniu bloku odnowy. W czasie przebywania w bloku odnowy czas pobytu w hali basenowej jest zatrzymany. Opłata za saunę podlega dopłacie przy wyjściu wg cennika. Dokonywanie innych czynności przy bramce wejściowej do bloku odnowy, od podanych wyżej, będzie traktowane jako łamaniem regulaminów i może doprowadzić do opuszczenia hali basenowej, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów .

9. Uprawnienia do wstępu ulgowego klient nabywa po okazaniu stosownych dokumentów.

10. Za niewykorzystany bilet wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z obiektu z jego winy , uiszczone opłaty nie są zwracane.

11. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek wydawany w kasie.

12. Przed skorzystaniem z szafki ubraniowej w przebieralniach należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie otwierania i zamykania, tzn. zgodności numeru na pasku z numerem szafki ubraniowej.

13. Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie, odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach damskich i męskich.

14. Wstęp na halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym tzn.:

a. czepek kąpielowy

b. kobiety- strój kąpielowy jednoczęściowy lub dwuczęściowy bez metalowych elementów

c. mężczyźni- kąpielówki przylegające do ciała lub spodenki kąpielowe bez kieszeni i metalowych elementów. d.Dzieci do lat trzech mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach.

 15. Przed wejściem na halę basenową , każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.

16. Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie, przed wejściem do hali basenowej, ponownie umyć ciało pod prysznicem,.

17. W basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.

18. Korzystający ze zjeżdżalni, wanny z hydromasażem oraz z bloku odnowy podlegają odrębnym regulaminom na w/w urządzenia.

19. Indywidualne zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne umowy z administracją obiektu.

20. Uprawnieni do korzystania z szatni rodzinnej osoby z dziećmi do lat 2.

 

§4

Strefy

 1. W hali basenowej wyznaczone są następujące strefy, do których , po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności.

 a. strefa nieumiejących pływać – basen rekreacyjny o głębokości od 0,90m do 1,20m; wanna z hydromasażem; hamownia przy zjeżdżalni, brodzik o głębokości od 0,10m do 0,40m.

b. strefa umiejących pływać – basen sportowy o głębokości od 1,20m do 1,80m

2. Głębokość w poszczególnych strefach podane są w postaci tablic informacyjnych na kratach przelewowych kanałów niecek basenowych lub w ich pobliżu.

3. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze strefy nieumiejących pływać.

 

§5

Działania służby ratowniczej

1. Dozorem służby ratowniczej objęta jest hala basenowa ( plaża ).

2. W wyjątkowych sytuacjach, gdy w innym miejscu obiektu wydarzy się wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu użytkownika obiektu, zespół ratowniczy udziela takiej osobie pomocy po wcześniejszym zabezpieczeniu klientów korzystających z hali basenowej.

3. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem RATOWNIK.

4. Klienci obiektu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służby ratowniczej w obrębie bezpieczeństwa i porządku w obiekcie.

5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej, lub obsłudze obiektu.

6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów oraz wannę z hydromasażem, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi obiektu.

7. Jakiekolwiek korzystanie z hali basenowej po nakazie opuszczenia tych miejsc – jest zabronione.

8. Ratownik wodny , prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

§6

Zakazy i inne uregulowania obowiązujące w obiekcie

1. Zabrania się przebywania na terenie obiektu osobom obcym i niezatrudnionych po godzinach otwarcia.

2. Zabrania się wstępu do obiektu osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.

3. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki!

4. Całkowity zakaz obowiązuje w obiekcie:

a. palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.!

b. wnoszenia ostrych narzędzi

c. wprowadzania zwierząt i rowerów

d. wszczynania fałszywych alarmów

e. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów

f. załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych

g. żucia gumy i spożywanie pokarmów w hali basenowej

h. dopuszczania się zachowań nieobyczajnych

i. używania detergentów i środków chemicznych innych niż kosmetyki do pielęgnacji ciała

j. używania wulgaryzmów

k. pływania i nurkowania pod atrakcjami wodnymi, dyszami masażu, hamowni zjeżdżalni i w wannie z hydromasażem

l. korzystanie z atrakcji wodnych w sposób niezgodny z ich użytkowaniem

m. zaśmiecanie i zanieczyszczanie pomieszczeń i niecek basenowych

n. niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów

o. stawania , siadania i leżenia na linach oddzielających tory pływackie

p. skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika

r. biegania, popychania,krzyczenia, hałasowania oraz innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych klientów

s. wchodzenia do basenu sportowego osobom nieumiejącym pływać

t. wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.

5. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego- w tym używając wulgaryzmów, stwarzające zagrożenia dla innych osób przebywających w obiekcie, także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb ratowniczych lub obsługi obiektu – mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też być wezwana Policja.

6. Ze względu na zasady zdrowia publicznego zabrania się korzystania z basenu i bloku odnowy osobom:

a. z chorobami skóry pod wszelką postacią ( korzystanie wymaga zaświadczenia od lekarza dermatologa lub o braku zakażalności choroby)

b. uczulony na środki odkażające

c. z chorobami układu wydalania

d. z plastrami zwykłymi i bandażami

e. z otwartymi skaleczeniami i ranami, których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm co stanowi zagrożenie dla otoczenia.

7. Służba ratownicza w/w przypadkach ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby.

8. Noszenie okularów lub soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania w obiekcie w okularach korekcyjnych , okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadniecie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego ratownika.

9. Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę, zaleca się używania klapek basenowych w całej strefie mokrej.

10. Ze względu na bezpieczeństwo korzystających ze zjeżdżalni, zjeżdżalnia jest czynna gdy temperatura atmosferyczna jest równa lub wyższa od 10 stopni C.

 

§7

Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

1. Kompleks jest całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Opiekun osoby niepełnosprawnej ma obowiązek wykupienia biletu wstępu.

3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi do obiektu i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to czy korzysta z usług obiektu czy nie.

4. Osoby niepełnosprawne korzystające z obiektu i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki znajdujący się w obiekcie.

 

§8

 Odpowiedzialność

1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.

2. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia , równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinne uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z obiektu, korzystanie tych osób z obiektu na innych zasadach - na własną odpowiedzialność

3. W czasie imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ponosi organizator.

4. Zarządzający kompleksem nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomił klientów.

5. Zarządzający kompleksem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni głównej i w szafkach basenowych.

6. Za szkody wyrządzone w obiekcie, odpowiedzialność ponosi sprawca tych szkód.

7. Za szkody wyrządzone przez nieletnich, odpowiedzialność ponosi ich opiekun prawny.

8. Zarządzający kompleksem nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych regulaminów, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i nie wykonywania poleceń personelu obiektu.

9. Zarządzający kompleksem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych wynikłe z korzystania z urządzeń obiektu.

 

§9

Przepisy końcowe

 1. Osoba , która zniszczy, zagubi, lub wyniesie poza obiekt pasek do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą 50zł.

2. Niewłaściwe i wielokrotne złe zachowanie w stosunku do personelu obiektu, łamanie przepisów zawartych w regulaminie pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy sprzedaży biletu wstępu lub wyproszenia z obiektu. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę.

3. O przerwach i terminach przewidywanych przerw w funkcjonowaniu pływalni, kierownictwo obiektu powiadamia klientów poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do obiektu lub przy kasie pływalni.

4. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje zarządzający obiektem, lub osoba przez niego upoważniona.

5. Skargi i wnioski należy składać u zarządzającego obiektem lub wpisywać do książki skarg i wniosków znajdującej się w kasie obiektu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

Podstawa prawna z dnia 18.08.2011r. ( Dz.U. Nr208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

 


 

REGULAMIN JACUZZI

1. Jacuzzi jest integralną częścią basenu ,a korzystanie z niego zobowiązuje do przestrzegania ogólnych i szczegółowych przepisów.

2. Przebywanie dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką dorosłej osoby

3. Osoby posiadające dolegliwości: układu krążenia,układu oddechowego,neurologicznego oraz gastrycznego z jacuzzi powinny korzystać po konsultacji lekarskiej i ze szczególną ostrożnością.

4. Pobyt w wannie powinien trwać nie dłużej niż 20min.

5. Korzystający z jacuzzi powinni:

wchodzić i wychodzić z jacuzzi w miejscu do tego przeznaczonym

przebywać w jacuzzi w pozycji siedzącej

gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca -nie użytkować jacuzzi.nie wnosić do jacuzzi jakichkolwiek

przedmiotów.

zachowywać się w sposób taki by nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników jacuzzi tzn-nie wylewać wody z jacuzzi ,nie zanurzać głowy i  nie wpychać na siłę innych osób do zbiornika jacuzzi.

6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.

7. Nie zastosowanie się do regulaminu może spowodować wyproszenie osoby z basenu pomimo wykupionego biletu wstępu.

 


 

REGULAMIN   ZJEŻDŻALNI

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązuje  na niej regulamin ogólny.

2. W godzinach funkcjonowania pływalni zjeżdżalnia jest czynna w zależności od zainteresowania klientów. Cheć skorzystania ze zjeżdżalni należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi.

3. Zjeżdżalnia w okresie zimowym jest nieczynna (Jest czynna gdy temperatura zewnętrzna powietrza wynosi 10 stopni lub więcej).

4. Dzieci do 7 roku życia korzystają ze zjeżdżalni tylko w obecności dorosłych opiekunów.

5. Na zjeżdżalni ustalona jest następująca sygnalizacja świetlna:

KOLOR ZIELONY- ZJAZD WOLNY
KOLOR CZERWONY-  BEZWZGLĘDNY STOP

6. Wejście na zjeżdżalnie powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością.

7. Zabrania się kategorycznie :

biegania po schodach

przepychania się

wychylania poza barierkę schodów

rozpoczynania ślizgu pomimo czerwonego światła

wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu

wykonywania ślizgu w pozycji niedozwolonej tzn: - głową w dół - na brzuchu i na plecach

zjazdów parami oraz grupami,

posiadanie na ubiorze elementów metalowych,

wykonywania innych czynności zagrażających bezpieczeństwu innym użytkownikom.

8. Korzystanie ze zjeżdżalni z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

9. Rozpoczynanie ślizgu dopiero w chwili zapalenia się zielonego światła - ZJAZD WOLNY

10. Klient musi wykonać zjazd pojedyńczo.

11. Natychmiast po dokonaniu ślizgu usunąć się sprzed wylotu i opuścić hamownię zjeżdżalni

12. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzenia natychmiast zgłosić dyżurnemu ratownikowi.

13. Nie zastosowanie się do regulaminu może spowodować wyproszenie osoby z basenu mimo wykupionego biletu.

 


 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI DLA DZIECI "RYBKA"

1. Zjeżdżalnia jest częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Zjeżdżalnia dostępna jest dla dzieci do lat 7 wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

3. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

4. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.

5. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba, a zjazd odbywa się pojedynczo

6. Dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja półsiedząca z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja leżąca na plecach. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.

7. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu.

8. Po wykonaniu ześlizgu nie wolno pozostawać w miejscu zjazdu.

9. Zabrania się korzystania z atrakcji w sposób zagrażający własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze zjeżdżalni, a w szczególności:

a) zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu,

b) wykonywania ślizgu parami lub w grupie,

c) wchodzenia na zjeżdżalnię od strony jej wylotu oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu,

d) zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała,

e) zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.

10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

11. Wszelkie niebezpieczne zdarzenia oraz zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi.

12. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie pływalni, w szczególności na skutek nieprzestrzegania regulaminu korzystania z atrakcji.


 

REGULAMIN SAUNY

1. Integralną częścią basenu krytego są sauny:  mokra i sucha i obowiązują na nich przepisy regulaminu ogólnego.

2. Sauny są czynne w godz. ustalonych i podanych do ogólnej wiadomości.

3. Z saun mogą korzystać osoby posiadające ukończone 15 lat, natomiast osoby młodsze mogą przebywać wyłącznie z opiekunem pełnoletnim.

4. Osoby powyżej 50 roku życia i dzieci poniżej 6 roku mogą korzystać z saun po skonsultowaniu się z lekarzem.

5. Temperatura w saunach osiąga do 120oC. Najkorzystniejsza temperatura dla ciała to 70o-90oC.

6. Osoby nie mogące korzystać z sauny to:

posiadające różnego rodzaju  schorzenia kardiologiczne,

w ostrym stanie reumatycznym, astmatycznym i z wysoką gorączką,

z różnymi stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,

chore na tarczycę, padaczkę, epilepsję,

kobiety w ciąży,

małe dzieci gdyż nie mają wykształconego w organizmie ośrodka termoregulacji.

7. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia   i samopoczucia włączyć dzwonek alarmowy znajdujący się w pomieszczeniach sauny.

8. Posiadanie własnego ręcznika jest obowiązkiem każdego użytkownika sauny suchej.

9. Przed każdą kąpielą w saunie należy zdjąć z siebie wszelkie metalowe przedmioty, gdyż mogą być przyczyną poparzeń.

10. Czas pojedynczego pobytu nie powinien przekraczać 5-15min, a ogólny czas dziennego pobytu - 30min. Po każdy wyjściu z sauny należy użyć prysznica  na przemiennie  zimna - gorąca woda  i relaks około 15min.

11. Zabrania się:

polewania wodą pieca i kamieni rozgrzanych,

przesuwania, dotykania gorących kamieni i pieca,

siedzenia i leżenia na deskach ławek bez użycia własnego ręcznika,

nieuzasadnionego  używanie sygnału alarmowego,

otwierania i próby zmian ustawień sterowników,

niszczenie wyposażeń saun

12. Każda osoba na własną odpowiedzialność  przebywa  w saunie.

13.W saunie obowiązują zasady dobrego wychowania.

14.Każda sytuacja zagrażająca bezpiecznego użytkowania sauny oraz jakiekolwiek uszkodzenia należy natychmiast powiadomić ratowników

 

Powyższy regulamin opracowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997r. W sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,pływających, kąpiących się i   uprawiających sporty wodne (DZ.U.57/358/1997)

 


 

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH W KRYTEJ PŁYWALNI W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

 

1. Przez grupę zorganizowaną (zwaną również grupą) rozumie się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób korzystających z pływalni, pod nadzorem i kierunkiem opiekuna grupy zorganizowanej (zwanego dalej również opiekunem).

2. Opiekunem jest osoba pełnoletnia.

3. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dokładnego zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. (zwanego dalej pływalnią) oraz treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w treści tych dokumentów.  Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do zapoznania z postanowieniami regulaminów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Musi również zapoznać z regulaminem wszystkich członków grupy zorganizowanej, a także jest odpowiedzialny za przestrzeganie tychże postanowień przez członków grupy zorganizowanej.

4. Wejście grupy musi być uzgodnione i potwierdzone wcześniej z upoważnionym pracownikiem pływalni w formie pisemnej faxem 17 77 20 021 lub elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )z 48 godzinnym uprzedzeniem przed terminem zajęć.

5. Opiekun grupy reprezentuje podmiot organizujący zajęcia grupy zorganizowanej i zobowiązany jest do opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie zorganizowanej.

6. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że do uczestnictwa w zajęciach grupy zorganizowanej dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego oświadczenie o zdolności oraz braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach powinien znać umiejętności pływackie uczestników grupy.

7. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zgłoszenia w kasie pływalni, faktyczną liczbę osób biorących udział w zajęciach w wodzie, pobranie karty transponderowej do otwierania szafek i zdania tej karty po zakończonych zajęciach.

8. Czas pobytu grupy na zajęciach w obiekcie, przebranie się, osuszenie i opuszczenie strefy płatnego pobytu to 60 minut. Dodatkowo dopuszcza się warunkowo,dla grup zorganizowanych, czas dodatkowy 10 minut. Nie opuszczenie strefy płatnego pobytu w obiekcie tzn. przejście przez bramkę przy kasie z napisem WYJŚCIE w regulaminowym czasie tj. 60 minut + 10minut dodatkowych, spowoduje naliczenie w kasie opłaty karnej w wysokości 50,00zł za grupę.

9. Opiekunowi grupy zorganizowanej nie wolno stosować wobec uczestników przymusu w korzystaniu z atrakcji pływalni.

10.Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą zorganizowaną, ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na Pływalni oraz za szkodę w mieniu oraz powstanie szkody na osobie pozostającej pod nadzorem opiekuna, wyrządzonej na skutek nieprzestrzegania Regulaminu Pływalni oraz niniejszego Regulaminu. W przypadku grup zorganizowanych, korzystających z usług instruktora, wyłączona jest odpowiedzialność opiekuna grupy za szkody na osobie i mieniu powstałe na terenie hali basenowej w czasie pozostawania grupy pod opieką instruktora.

11.Pod nadzorem jednego opiekuna grupy nie może pozostawać więcej niż 15 uczestników. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

12. Opiekun grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za przybycie grupy zorganizowanej do pomieszczeń pomocniczych co najmniej na 10 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć, za pozostawienie przez członków grupy zorganizowanej odzieży wierzchniej w szatni znajdującej się w holu głównym w należytym porządku oraz do zmiany obuwia.

13. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek złożyć "Oświadczenie opiekuna grupy zorganizowanej" (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

14. Dane zawarte w Oświadczeniu opiekuna grupy stanowią tajemnicę firmy i przechowywane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz nie będą wykorzystywane w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. t.j. z 2016 r. poz. 922).

15. Ze względów organizacyjnych, pływalnia zastrzega sobie możliwość wyłączenia z korzystania przez członków grupy zorganizowanej dwóch torów przeznaczonych do szybkiego pływania, decyzję w tym zakresie podejmuje ratownik pełniący dyżur na hali basenowej w trakcie trwania zajęć, w których uczestniczą członkowie grupy zorganizowanej.

16. Na pływalnię nie będą wpuszczane grupy zorganizowane bez opiekuna.

17. Opiekunowie grup zorganizowanych wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
18. Obowiązkiem opiekuna jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z wejściem grupy zorganizowanej oraz pobranie pasków transponderowych dla członków grupy zorganizowanej, a także przekazanie pasków uczestnikom grupy zorganizowanej oraz pouczenie o sposobie korzystania z szafek i pasków transponderowych.

19. Opiekuna grupy zorganizowanej obowiązuje strój kąpielowy, o którym mowa w § 3 pkt 14 Regulaminu Pływalni lub strój sportowy (tj. krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawem, klapki).

20. Opiekun sprawujący opiekę nad grupą nie może wchodzic do wody i korzystać z atrakcji, a sprawować opieke nad dziećmi.

21. W przypadku, gdy grupa korzysta z usług Krytej pływalni w postaci wynajętego intruktora pływania, na czas zajęć opiekun może przebywać na plaży niedpłatnie, będąc w pobliżu grupy lub jeśli jednak opiekun chce korzystać z atrakcji wodnych może to robić po wykupieniu biletu wstępu w kasie pływalni.

22. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek wprowadzenia grupy zorganizowanej do pomieszczeń pomocniczych, sprawdzeniu czy każdy członek grupy zorganizowanej założył czysty, kompletny strój kąpielowy, oraz umieścił odzież zmienną w szafce, sprawdzeniu, czy wszystkie szafki ubraniowe w szatniach zostały prawidłowo zamknięte.

23. Opiekun grupy zorganizowanej przeprowadza grupę zorganizowaną z szatni do pomieszczeń z natryskami i toaletami, wskazuje na obowiązek korzystania z prysznica, sprawdza czy każdy członek grupy zorganizowanej przed wejściem na halę basenową, skorzystał z prysznica.

24. Opiekun ma obowiązek przeprowadzenia grupy zorganizowanej z pomieszczenia natrysków do hali basenowej oraz sprawdza, czy każdy członek grupy zorganizowanej przeszedł stopami przez brodzik dezynfekcyjny.

25. Opiekun zarządza zbiórkę, sprawdza stan liczebny grupy zorganizowanej oraz zgłasza ratownikowi fakt wprowadzenia grupy zorganizowanej do hali basenowej, ustala z ratownikiem szczegółowe zasady korzystania basenu,

26Opiekun grupy zorganizowanej ustawicznie kontroluje zachowania uczestników grupy zorganizowanej w czasie całego pobytu w hali basenowej a w razie potrzeby podejmuje działania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa i porządku grupy.

27. Opiekun przez cały czas pobytu grupy zorganizowanej na pływalni, ma obowiązek przebywać razem z grupą zorganizowaną oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

28Opiekun w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się blisko niecki basenowej, w której przebywają członkowie grupy zorganizowanej, w miejscu z którego widzi wszystkich uczestników i sam jest przez nich widziany, zaś podczas korzystania przez członków grupy zorganizowanej ze zjeżdżalni, cały ten czas opiekun przebywa na mostku zjeżdżalni.

29. Opiekun i członkowie grupy zorganizowanej mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Krytej Pływalni.

30. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za to, by po zakończeniu zajęć, wypożyczony sprzęt sportowy, pływacki lub ratowniczy został złożony przez członków grupy zorganizowanej w wyznaczonym do tego miejscu.

31. Po zakończeniu zajęć, opiekun grupy zorganizowanej zarządza zbiórkę, sprawdza stan liczebny grupy, zgłasza ratownikowi fakt zakończenia zajęć oraz wyprowadza grupę z hali basenowej,

32. Opiekun grupy zorganizowanej po opuszczeniu hali basenowej przez członków grupy zorganizowanej, sprawdza czy każdy członek grupy zorganizowanej skorzystał z prysznica, następnie czy szafki odzieżowe w szatni zostały zupełnie opróżnione oraz czy wszystkie rzeczy osobiste zostały z nich zabrane.

33. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek przeprowadzenia grupy zorganizowanej do holu głównego pływalni, winien zebrać od uczestników grupy paski transponderowe, lub karty transponderowe, zwrócić je w kasie pływalni w ilości takiej samej, jak zostały pobrane oraz winien zapłacić w kasie pływalni kwotę za przeprowadzone zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem pływalni.

34. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikowi każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie hali basenowej i potwierdzenie takiego zdarzenia właściwym wpisem w Dzienniku pracy ratowników.

35. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień przez członka lub członków grupy zorganizowanej w zakresie przestrzegania Regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – Zarządca basenu lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do zakazania dalszego korzystania grupie zorganizowanej z pływalni oraz usunięcia z pływalni takiej grupy zorganizowanej bez zwrotu poniesionych kosztów.