A A A

 KOMUNIKAT JAKOŚCI WODY

Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim informuje, iż w dniu  10.05.2021 roku zostały przeprowadzone przez firmę JARS Sp.z.o.o w Leżajsku w ramach kontroli wewnętrznej, badania jakości wody zgodnie z zawartą umową z dnia 30.11.2020r.

Badania wody przeprowadzane w nieckach: sportowa, rekreacyjna, jacuzzi, brodzik dla dzieci są przeprowadzane na zawartość:

a. utlenialność

b. azotany

c. mętność

d. liczba mikroorganizmów

e. chloroform/THM

f. liczba gronkowców koagulazo dodatnich

g. chlor wolny i związany

h. redox i ph

oraz na zawartość i liczbę :

a. Eschericha coli

b. Pseudomonas aeruginosa

c. Legionella

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz.U.z.2015 r. poz 2016)


DBAMY NIE TYLKO O KONDYCJĘ NASZYCH KLIENTÓW ALE TAKŻE O ICH ZDROWIE

Najważniejsze czynności jakie systematycznie wykonujemy w pływalni to:

1. Miejsca, z którymi nasi Klienci mają kontakt co najmniej dwukrotnie w ciągu dnia są dezynfekowane

2. Codziennie po zamknięciu pływalni myjemy i dezynfekujemy wszystkie pomieszczenia użytkowane przez klientów

3. Systematycznie wykonujemy bakteriologiczne badania wody

Badania jakości wody
Kryta pływalnia i jej wszyscy pracownicy dbają o bezpieczeństwo i jak najlepszy komfort w korzystaniu osób z basenu.
Co tydzień, przy udziale pracownika z laboratorium badawczego w Leżajsku, przeprowadzamy wewnętrzne badania jakości wody zarówno w nieckach na plaży jak i w zbiornikach wyrównawczych.

Przeprowadzane badania wody mają na celu rozpoznanie na obecność i liczbę:
- bakterii z grupy Escherichia coli
- gronkowców koagulazo – dodatnich
- bakterii Pseudomonas aeruginosa
- bakterii Legionella.
- ogólna liczba mikroorganizmów
- wartość chloru w poszczególnych nieckach

Bezpieczeństwo i czystość wody
Jesteśmy świadomi, że właściwości bakteriologiczne w wodzie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników, dlatego dużą wagę przykładamy do badań. Systematycznie oceniamy przezroczystość wody, kontrolujemy procesy jej dezynfekcji i uzdatniania. Ponadto przeprowadzamy zabiegi czyszczące i konserwujące, a także monitorujmy jakość wody pod względem wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych.
Dzięki otrzymanym wynikom, możemy zagwarantować wysoką jakość wody. Restrykcyjne przepisy nie dopuszczają żadnych odchyleń norm o jakość wody basenowej podane w wytycznych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, wyniki badań na obecność powyższych bakterii muszą wynosić i wynoszą ,,0,, dzięki takim wynikom możemy zapewnić użytkowników pływalni o całkowitym bezpieczeństwie. O spełnianiu powyższych standardów obiektu świadczą prowadzone zajęcia z najmłodszymi użytkownikami.