A A A

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dbając o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie ważnych kwestiach. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami, a w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy zgłaszać drogą pisemną, e-mailową lub osobiście w Krytej Pływalni w godzinach od 800 do 1500.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kryta Pływalnia 36-050 Sokołów Młp. ul. Pileckich 5

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej zgody przez Panią/Pana.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach i treściach marketingowych, i będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych.

6. Dla celów dowodowych Kryta Pływalnia prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

7. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Krytą Pływalnię w celu zawarcia i wykonywania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Krytą Pływalnię jest brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy.