A A A

Deklaracja dostępności

Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej i BIP Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim.


Data publikacji strony internetowej: 2015-02-12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-05-29


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Waldemar Majka, adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  17 7720020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli  zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim, ul. Pileckich 5


- Budynek posiada jedno główne ogólnodostępne wejście od ul. Pileckich oraz dwa niezależne wejścia: do gabinetu rehabilitacyjnego i baru.
- Do wejść prowadzą: schody oraz podjazdy dla wózków, znajdujące się przy schodach do wejścia głównego i przy wejściu od strony ul. Sportowej.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami, bramki znajdują się przy kasach, gdzie jest również boczna bramka dla osób na wózkach
- Budynek posiada jedną kondygnację.
- Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
- W budynku jest toaleta i szatnia dla osób niepełnosprawnych.
- Przed budynkiem przy ulicy Pileckich są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, za wyjątkiem „strefy mokrej” Pływalni, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.